Vítězství je na dosah

04.08.2008 16:44

Městský úřad Znojmo (Odbor územního plánování a regionálního rozvoje) zveřejnil před čtrnácti dny na základě terénního průzkumu preventivní studii hodnocení krajinného rázu správního území podle § 12 zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Po důkladném prostudování zde zveřejňuji výňatek nejdůležitějších informací zejména pro naši obec.

Obec Slatina byla zařazena na základě přírodních, kulturních a historických charakteristik do oblasti krajinného rázu  s označením písmena D. Krajinný celek D3 (Přírodní park Jevišovka). Ze čtyř možných stupňů ochrany spadá náš celek do I. stupně – nejvyšší možný. Stupeň ochrany krajinného celku byl určen podle míry zachovalosti krajinného rázu a významu celku pro krajinný obraz Znojemska, tj. podle pohledové exponovanosti celku, blízkosti kulturních a přírodních dominant, vysoce hodnotných a zachovalých sousedních krajinných celků apod. Rozlišuje se pět stupňů ochrany krajinného rázu, kdy I. stupeň znamená nejvyšší možnou ochranu krajinného rázu. Do III. stupně ochrany krajinného rázu byly zařazeny celky, které jsou pohledově exponované, ale vyskytuje se zde řada prohřešků proti krajinnému rázu. V tomto případě je nezbytné postupně odstraňovat závady a nehromadit další nevhodné stavby a zásahy do krajiny.

V naší krajinné oblasti se nachází převážně lesně-polní a polní krajina rozřezaných plošin, nevýrazných pahorkatin a údolí. Typické pro toto území jsou mírně zvlněné plošiny bez nápadných pahorků, sídla jsou většinou situována do malých údolí s potoky a mají sevřené půdorysy s dominantním kostelem popř. kaplí… Tento krajinný celek zahrnuje celé území Přírodního parku Jevišovka a navazující pohledově spojité území.

Celek D3 byl rozšířený o lesnatou část k.ú. Hostim, celé k.ú. Rozkoš, Slatina, Újezd, Grešlové Mýto, Pavlice, Vranovskou Ves, Olbramkostel, Žerůtky, které vizuálně souvisí s přírodním parkem Jevišovka.

Preventivní hodnocení předpokládaného vlivu výškových industriálních staveb na krajinný ráz oblasti a její trvale udržitelný rozvoj:

Tento celek byl vyloučen z preventivního hodnocení krajinného rázu Znojemska, protože přírodní parky jsou určeny k ochraně krajinného rázu, a nelze zde umisťovat stavby, které poškozují krajinný ráz. Větrné elektrárny patří mezi tyto stavby.

Hranice přírodního parku nerespektují pohledovou spojitost území, a proto byly k PP přiřazeny části území, které bezprostředně sousedí a mají stejný typ krajiny. Tyto části nelze oddělit, protože by se narušila vizuální integrita celého krajinného prostoru.

Při posuzování zásahů do krajinného rázu v okolních krajinných celcích je nezbytné zohlednit i výhledy a pohledy z přírodního parku. To se týká celků C1 (např. Ctidružice, Štítary, Hostim…), C2 (Vracovice, Milíčovice, Citonice…), C3 (Únanov), D4 (Běhařovice, Křepice, Mikulovice…) a D5 (Plaveč, Výrovice,...) Větrné elektrárny, umístěné v těchto celcích, by byly viditelné z Přírodního parku Jevišovka a poškodily by jeho krajinný ráz při vnímání dálkových pohledů a výhledů.

Co říci závěrem? Snad jen poděkovat správním orgánům za výtečně odvedenou práci, za vyhotovení této studie a za důkladný přístup k tomuto v dnešní době citlivému tématu.

OS Jevišovka

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.